Visie

Bekijk zeker ook ons promofilmpje!

Openheid en verscheidenheid

GBS De Kreke ziet verscheidenheid als een vorm van verrijking. We erkennen de verschillen en proberen het kind te zien achter de verschillen.

We gaan uit van respect en het geloof dat ieder mens gelijkwaardig is. Gelijkwaardigheid houdt in dat iedereen gelijke kansen krijgt ook als dat betekent dat kinderen daardoor een gedifferentieerde benadering nodig hebben. Leerlingen met een leerstoornis, kansarm, laag- en hoogbegaafdheid krijgen op onze school extra steun. Als leerkracht gaan we het kind niet veroordelen maar tonen we wel onze bezorgdheid waardoor het kind binnen de school genegenheid, tederheid, begrip en respect vindt. Hierdoor creëren we een veilig klimaat waarin kinderen zich volop kunnen ontwikkelen.

Vertaald naar de praktijk is openheid in onze werking terug te vinden in volgende organen

- betrokkenheid van de kinderen via het leerlingenparlement - betrokkenheid van de ouders: oudercomité, schoolraad, vrijwilligerswerking, leesouders, …. - betrokkenheid van de leerkrachten: personeelsvergaderingen, werkgroepen, … - betrokkenheid van de directie: open deur problematiek - overkoepelend overleg gebeurt via de schoolraad, ABOC, directievergaderingen binnen de inrichtende macht, binnen de scholengemeenschap en het O.O.G.

De leerlingen van het leerlingenparlement zijn op democratische basis verkozen. Hiervoor wordt in de maand oktober verkiezingen gehouden waarbij de kinderen op een artistieke manier zich kandidaat kunnen stellen. Leerlingen worden via een ‘officiële’ procedure verkozen.

We bouwen aan een open school waar iedereen zich welkom kan voelen en dit op elk moment. Dit geldt zowel voor ouders, kinderen, vrijwilligers, grootouders, … met andere woorden iedereen die van dicht of van veraf bij de school betrokken is.

 

Democratisch aspect: bouwen aan een positieve ontwikkeling: talentgerichte ontwikkeling

Onze school leert kinderen leven met anderen en voedt ze op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

- We vinden dat democratie en betrokkenheid het welbevinden in een schoolgemeenschap bevorderen. Onze school tolereert dat anderen anders zijn en toch kunnen samenwerken. Dat geldt voor ouders en leerlingen en ook voor de leerkrachten zelf.

Naast het traditionele cognitieve vlak proberen we de kinderen een brede basis van ontwikkeling aan te bieden (sociaal, psychosociaal, … vlak). 

 

Opvoeding van de totale persoon van de leerling socialisatie – talentgerichte ontwikkeling

Wij erkennen het belang van het onderwijs en opvoeding. Wij willen persoonlijkheidsvorming en deze attitudevorming, lichamelijke ontwikkeling en kennisverwerving evenveel aandacht geven.

 

Persoonlijkheidsvorming en attitudevorming: zorgzaam

We willen kinderen opvoeden met respect voor:

- Alle mensen uit de schoolgemeenschap: medeleerlingen, leerkrachten, directie, onderhouds-en ondersteunend personeel. We hopen dat deze huisstijl zich verder zet in het thuismilieu van onze leerlingen

Concreet uit zich dit in - een attente en hoffelijke omgang met elkaar - het naleven van gemaakte afspraken en beloftes

- respect voor het materiaal en de persoonlijkheid van anderen - respect voor het werk van het onderwijzend, onderhouds- en ondersteunend personeel.

 

Kennisverwerving - talent gerichte ontwikkeling

We bieden gestructureerd onderwijs aan. Dit wil zeggen dat we onderwijsdoelen koppelen aan de doelen die we moeten realiseren door het O.V.S.G.

We bieden gelegenheid tot leren. Dit betekent onder meer dat we via hoekenwerk, contractwerk, … en andere alternatieve leervormen leren de kinderen zelfstandig werken. Hierdoor raken leerlingen geboeid in de leerstof en weten ze ook – eventueel mits sturing van de leraar - hoe ze de leerstof moeten studeren.

-We bekrachtigen onze leerlingen door de positieve mogelijkheden van de leerlingen te bevestigen. We bouwen aan een positief zelfbeeld en geven hun zelfvertrouwen door hen aan te moedigen in wat ze bereikt hebben.

 

Gelijke kansen beleid – verscheidenheid – dynamisch samenwerkend leren

De SES-lestijden, toegekend op grond van de socio-economische status van de leerlingen, maken sinds 1 september 2012 integraal deel uit van de basisomkadering . De socio-economische status van de leerlingen hangt af van de volgende indicatoren: thuistaal van de leerling, het ontvangen van een schooltoelage en het opleidingsniveau van de moeder . De scholen kunnen de SES-lestijden vrij aanwenden. In de praktijk gebruiken ze die lestijden vaak om zorgleerkrachten aan te stellen die de leerkrachten zowel klasintern als klasextern ondersteunen. Behalve de SES-lestijden, krijgen de scholen sinds het schooljaar 2008-2009 ook werkingsmiddelen op grond van leerlingen- en schoolkenmerken.

Op basis van de gegenereerde lestijden en de kenmerken waardoor ze gegenereerd worden, richt de school haar SES-lestijden in, geïntegreerd in het totale onderwijs- en zorgaanbod.

Dit doet de school (leraren, zorgteam, directie) door:

- Zo ruim mogelijk organiseren van zorguren

- De kosten van onderwijs zo laag mogelijk te houden

- Extra communiceren met ouders voor wie dit nodig is: goed gestructureerde infoavonden oudercontacten, extra gesprekken, ….

 

Europees

Het Europees burgerschap dragen we hoog in het vaandel. Door allerhande contacten met partners van  Spanje, Finland, Italië, Griekenland, Turkije... proberen we onze kinderen duidelijk te maken dat we deel uitmaken van een groter geheel. Ook onze leerkrachten krijgen kans om buitenlandse stages te doorlopen. We proberen onze school het etiket Europese school te geven.


Contact informatie